Το Νομικό Πρόσωπο «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας»

Το Νομικό Πρόσωπο «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας», δραστηριοποιείται στους κάτωθι κεντρικούς τομείς δράσης

– Αθλητισμού

– Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής και

– Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Μέσα σε αυτούς εμπεριέχονται κι άλλοι τομείς όπως το Κοινωνικό Φαρμακείο, τα ΚΑΠΗ, τα ΚΗΦΗ, το Βοήθεια στο Σπίτι, η Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και στην εκπόνηση, υλοποίηση αλλά και συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν :

α) στην προώθηση του αθλητικού πνεύματος και του αθλητισμού, με την εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, αποβλέποντας στην προσέλκυση επισκεπτών, μέσω των αθλητικών δράσεων, τη γνωριμία τους με την περιοχή και την προώθηση του αθλητισμού σε μια ευρύτερη κατηγορία κοινού

β) στην υποστήριξη (αγωγή και εκπαίδευση) και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, μέσω των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, με την εφαρμογή προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με την διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων γενικής εκπαίδευσης , παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο, γνώση και υπηρεσίες για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών

γ) στην μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ηλικιωμένων, αλλά και κάθε άλλης κατηγορίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, φαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής στήριξης ακόμα και στο σπίτι, κατά περίπτωση, εφόσον οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, με τη δημιουργία τοπικού δικτύου και την προβολή των ειδικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι ομάδες στόχοι, ώστε το κοινωνικό σύνολο να ενεργοποιηθεί για την προστασία τους και να συμβάλλει, στο μέτρο του δυνατού, στην αντιμετώπισή τους, μέσω του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, στην προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας μέσω δημιουργίας τράπεζας αίματος 

Τα κεντρικά γραφεία του ΚΑΠΑ που εδρεύει στη Βέροια βρίσκονται επί της οδού Θ. Ζωγιοπούλου 5, στον 4ο όροφο.

Το προσωπικό του ΚΑΠΑ αποτελείται από διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες, ανάλογα με τον τομέα που εξυπηρετούν.

Διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, με λήξη θητείας τους, την εγκατάσταση νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρός του είναι ο δικηγόρος Ακριβόπουλος Λεωνίδας.

Οι πόροι του ΚΑΠΑ προέρχονται από: α) την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας, β) την συμμετοχή του σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, γ) προγραμματικές συμβάσεις, δ) το αντίτιμο παροχής υπηρεσιών προς τρίτους, βάσει καταστατικού λειτουργίας του και ε) πάσης φύσεως συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Το ΚΑΠΑ μέσα από τη δραστηριοποίησή του στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, επιδιώκει την πρόληψη κοινωνικών, ψυχολογικών και βιολογικών προβλημάτων και διαφόρων κατηγοριών ευπαθών κοινωνικά ομάδων (όπως άτομα απειλούμενα από φτώχεια, ΑμΕΑ, ηλικιωμένους, άτομα που μαστίζονται από μακροχρόνια ανεργία κ.λπ.), ώστε να αποφευχθεί η αποξένωση των ατόμων αυτών από το κοινωνικό σύνολο και να παραμείνουν ενεργά μέλη αυτού. Πολύ σημαντική στήριξη προσφέρει το Κέντρο και στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολίτες, οι οποίοι έχουν ήδη περιθωριοποιηθεί καθώς υποστηρίζονται σταθερά για την επανένταξη τους  στην κοινωνία το συντομότερο δυνατό. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω παροχής υπηρεσιών των δομών του και την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα των προγραμμάτων: α) «Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ηλικιωμένων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας» (Βοήθεια στο Σπίτι) και β) «Στήριξη ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων (ΚΗΦΗ)

Οι δομές που λειτουργούν σ΄ αυτόν τον τομέα είναι οι εξής:

Τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), που έχουν ως στόχο την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου, τη διαφώτιση και τη συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων και την έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΑΠΗ είναι: κοινωνική εργασία στα μέλη και στο άμεσο περιβάλλον τους, φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη, οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές, επισκέψεις σε δημόσιους χώρους, με την οργάνωση εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης κλπ) και επιμόρφωση (διαλέξεις- ομιλίες, μελέτη διαφόρων θεμάτων κλπ). Στα ΚΑΠΗ τα μέλη έχουν συντροφιά και απασχόληση.

 Το Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, φαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, φυσιοθεραπείας και εργοαπασχόλησης  σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (κατεξοχήν άπορους, οικονομικούς μετανάστες, τσιγγάνους κλπ, που δεν μπορούν να λάβουν από άλλο φορέα αντίστοιχες υπηρεσίες, είτε να λάβουν συμπληρωματικές υπηρεσίες), την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε θέματα δημόσιας υγείας μέσα από ημερίδες, καμπάνιες ενημέρωσης, προληπτικούς ελέγχους σε ομάδες πληθυσμού, έρευνες, εμβολιασμούς κλπ, την παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών πρόληψης ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης, την δημιουργία τράπεζας αίματος και την εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντικής αιμοδοσίας.

Εκεί στεγάζεται το Κοινωνικό Φαρμακείο όπου γίνεται η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων από το «Κοινωνικό Φαρμακείο», σε ωφελούμενα άτομα, το οποίο λειτουργεί εντός του Δημοτικού Ιατρείου. Τα είδη του «Κοινωνικού Φαρμακείου» εξασφαλίζονται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. Μέχρι τώρα η δομή υποστηρίζεται από εθελοντή φαρμακοποιό και από τη νοσηλεύτρια. Τα άτομα των ευπαθών κατηγοριών που προσέρχονται στο δημοτικό ιατρείο έχουν την προσωπική τους καρτέλα με τα στοιχεία τους. Τηρείται βιβλίο, σε ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με την κίνηση των φαρμάκων.

Επίσης στο Δημοτικό Ιατρείο φιλοξενείται το Κέντρο του Οικογενειακού Προγραμματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, όπου παρέχεται δυνατότητα στις γυναίκες για δωρεάν pap-test, μέσω του ταμείου τους και για συμβουλευτική σε θέματα υγιεινής και αντισύλληψης, τόσο στο χώρο του οικογενειακού προγραμματισμού στα άτομα που προσέρχονται, όσο και στους μαθητές στα σχολεία που επισκέπτονται οι 2 μαίες.

Η Κοινωνική Αλληλεγγύη έχει ως σκοπό: την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, μέσω δημιουργίας τοπικού δικτύου οργανώσεων και ομάδων εθελοντών, που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Αυτό επιτυγχάνεται α) με την προβολή των δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την προσέγγιση εθελοντών, αλλά και νέων πόρων, την πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου και του τοπικού περιβάλλοντος για τις ιδιαιτερότητες των ειδικών κοινωνικά ομάδων, την τήρηση βάσης δεδομένων κοινωνικού χαρακτήρα και την ανανέωση αυτών, το άνοιγμα κιτίων από Τράπεζες και Σούπερ Μάρκετ για την αγορά τροφίμων, τη συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη συλλογή τροφίμων, την αποδοχή δωρεών από πολίτες, φορείς, σωματεία  και την οργανωμένη διάθεσή τους σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και β) με τη συνεργασία με άλλους φορείς, που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, για την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι ομάδες στόχου, ώστε το κοινωνικό σύνολο να ενεργοποιηθεί για την προστασία τους και να συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού στην αντιμετώπισή τους

Το Κοινωνικό Ταμείο έχει ως σκοπό την οικονομική ενίσχυση απόρων πολιτών κατά περίπτωση, για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων πρόνοιας, την παροχή ειδών διατροφής σε άπορες οικογένειες κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, την παροχή ειδών διατροφής, υγιεινής και καθαριότητας, ένδυσης και οικιακού εξοπλισμού σε άπορους, σε τακτική βάση, που εξασφαλίζονται από προσφορές πολιτών και επιχειρήσεων, την διοργάνωση bazaar και εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση πόρων για το κοινωνικό ταμείο, τις ενέργειες ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης έμπρακτων πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης στις σχολικές κοινότητες και στους συλλογικούς φορείς, την διοργάνωση ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων για ευπαθείς ομάδες «τράπεζες αγάπης».

 Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους. Βασικός σκοπός των ΚΗΦΗ είναι να παραμένουν τα ηλικιωμένα άτομα στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι ώστε να υπάρχει διατήρηση της συνοχής της οικογένειας. Επίσης επιδιώκεται εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το ηλικιωμένο άτομο, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού και τέλος η υποστήριξη ώστε να διατηρήσουν την αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι υπηρεσίες παρέχονται στα ΚΗΦΗ:

1. Νοσηλευτική φροντίδα

2. Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης 

3. Ατομική υγιεινή 

4. Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης

5. Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Τα ΚΗΦΗ διασυνδέονται με τα ΚΑΠΗ που υπάρχουν στην περιοχή.

Συνεργάζονται επίσης, με τοπικούς φορείς που παρέχουν παρεμφερείς κοινωνικές υπηρεσίες, με μονάδες υγείας καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ).

Στελέχωση των ΚΗΦΗ

Παραγωγή πλήθους οπτικοακουστικών προϊόντων για δημοσιότητα, πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση

Παραγωγή και μετάδοση ραδιοφωνικών spot για προσέλκυση ενδιαφερομένων

Παραγωγή και διάδοση υλικού δημοσιοποίησης

Τα Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.λπ. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

 

Κέντρο συμβουλευτικής

Το πρόγραμμα «Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των ηλικιωμένων που χρήζουν κατ΄ οίκον  βοηθείας» (Βοήθεια στο σπίτι)

Έχει 588 ωφελούμενους και δραστηριοποιείται σε πέντε δημοτικές κοινότητες

Παρέχει βοήθεια και ενημέρωση στους ωφελούμενους σε συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου (Εφορία, Πρόνοια κλπ)

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά υπηρεσιών στο σπίτι και η κοινωνική στήριξη ηλικιωμένων ατόμων ή ατόμων με αναπηρίες. Το πρόγραμμα μέσα από το καταρτισμένο προσωπικό του, μπορεί να προσφέρει μια πληθώρα υπηρεσιών. Κοινωνική στήριξη όπως ατομική ή οικογενειακή,  νοσηλευτική φροντίδα όπως, μετρήσεις και λήψεις ζωτικών σημείων  καθώς και οικιακές εργασίες και διαμεσολαβήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το ΚΑΠΑ μέσα από τη δραστηριοποίησή του στον τομέα Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας, προσφέρει καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, προσχολική αγωγή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία, δίνοντας βάση στην  πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας, προετοιμάζοντας στη φυσική μετάβαση από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο, πρακτικά και ουσιαστικά τους εργαζόμενους γονείς και συνεπακόλουθα την οικογένεια. Η επίτευξη αυτού του στόχου γίνεται, κατά ένα μεγάλο μέρος, με την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα με την «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και της δομής «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (ΚΔΑΠ )

Ειδικότερα το Τμήμα:

1) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους.

2) Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του προγράμματος και ευθύνεται όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων αλλά και για την φύλαξη και προστασία τους.

3) Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό στα νήπια των Σταθμών σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής και τις οδηγίες του παιδιάτρου. Επίσης παρέχονται μια σειρά υπηρεσιών (προληπτική οδοντιατρική, διατροφή, ψυχοκοινωνική στήριξη, κλπ) σε συνεργασία με τους ιατρούς του Δημοτικού Ιατρείου

4) Ενημερώνει τους γονείς  σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική – σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Συνεργάζεται με τους γονείς σε όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των παιδιών μέσα στους  Σταθμούς.

5) Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς όφελος των παιδιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα.

6) Είναι υποχρεωμένο να φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και να ενημερώνει το Τμήμα Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται ιατρική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα.

7) Τηρούν σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας γιατί ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.

8) Ευθύνεται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων κατά την παραμονή τους στους  Σταθμούς, μεριμνώντας για την υγιεινή παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών και την τήρηση του εγκεκριμένου διαιτολογίου.

9) Μεριμνά για  την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού.

10) Ευθύνεται για την  ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων παιδιών προς και από τους Σταθμούς (περίπτωση ύπαρξης σχολικού λεωφορείου)

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12 ετών.

Σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Το πρόγραμμα ΚΔΑΠ αποσκοπεί:

– Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, την ζωγραφική, την συζήτηση.

– Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού

– Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί

– Να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Το ΚΑΠΑ μέσα από τη δραστηριοποίησή του στον τομέα Αθλητισμού έχει ως στόχο την προώθηση του αθλητικού πνεύματος και του αθλητισμού γενικότερα, πιστεύοντας στην προσφορά τους στην ανάπτυξη ενός υγιούς κοινωνικού περιβάλλοντος,  με την προσέλκυση των επισκεπτών, μέσω αθλητικών δράσεων, τη γνωριμία τους με την περιοχή και την προώθηση του αθλητισμού σε μια ευρύτερη κατηγορία κοινού. Αυτό επιτυγχάνεται με την εκπόνηση, υλοποίηση και συμμετοχή σε προγράμματα αθλητικού περιεχομένου, που αναπτύσσονται στα γεωγραφικά όρια του δήμου, είτε αυτοτελώς, είτε με τη συνεργασία άλλων φορέων ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα, με τη συμμετοχή και υλοποίηση σε ερευνητικά προγράμματα αθλητικής ανάπτυξης, με τη δημοσιοποίηση του έργου του ΚΑΠΑ με κάθε είδους εκδόσεις και ηλεκτρονικά μέσα, με τον προγραμματισμό και υλοποίηση προμηθειών και εργασιών, που απαιτούνται για την διοργάνωση ειδικών συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων κ.λ.π.

Ο τομέας Αθλητισμού περιλαμβάνει τα εξής κέντρα:

α) Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα Βέροιας,

β) Δημοτικό Στάδιο Βέροιας,

γ) Κλειστό Γυμναστήριο Μπάσκετ Εληάς

όλα τα γήπεδα και γενικώς τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βέροιας τις διαχειρίζεται το ΚΑΠΑ. Με τη σειρά του τα παρέχει σε Συλλόγους, Σωματεία αλλά και απλούς πολίτες για άθληση. Όλοι διεκδικούν ώρες εκγύμνασης σε αυτά προσπαθώντας για το καλύτερο.